Archanara sparganii (Webb's Wainscot), Sherborne St John